Missing thumb

Chandrashekhar Virpankar

Jalgaon, India