Missing thumb

Chase Hochstein

Rexburg, United States