Missing thumb

Dang Thinh

Hồ Chí Minh city, Viet Nam