Missing thumb

Dhanushka Prasda Ariyawnsa

Sri Lanka