Missing thumb

Elisabete Salvia-Teixeira

Australia