Missing thumb

Hamed Alahwl

Libyan Arab Jamahiriya