Missing thumb

Ibrahim Aissam

Libyan Arab Jamahiriya