Missing thumb

Kazi Ar- Rafiur Rahman

Dhaka, Bangladesh