Lý Thành Long

Advancing to a designer

Ho Chi Minh, Viet Nam