Missing thumb

Mohamed Aghila

Libyan Arab Jamahiriya