Missing thumb

Mohammed Sharif Shaikh

Saudi Arabia