Missing thumb

N.H. Darshana Prasad Gunarathna

Sri Lanka