Missing thumb

Nezar Mohamed

Riyadh, Saudi Arabia