Thumb

Nguyễn Chí Công

CAD/CAM/CNC Engineer

Ha Noi, Viet Nam