SARTH PATEL

NEU Boston MEM’23 | DDIT Nadiad MH’21

AHMEDABAD, India