Shoaib Khan

Saidusharif , Swat , Pakistan, Pakistan