Missing thumb

Tahanpon Boonsanpol

Phuket, Thailand