Missing thumb

Thành Long

Không Phải Long

Thanh Hóa, Viet Nam