Missing thumb

Thanh Nhan Do

Ho Chi Minh, Viet Nam