Missing thumb

Tim Hennessy

Dayton, United States