Missing thumb

Tom Frangesh

Santa Clara, United States