Tutorials

NX_MOTION_2 CYLINDER VERTICAL COMPOUND CONDENSING NON REVERSING STEAM ENGINE

2 0 Intermediate
NX_MOTION_2 CYLINDER VERTICAL COMPOUND CONDENSING NON REVERSING STEAM ENGINE

Thiết kế khuôn phần 3 - Tách Cavity và Core

0 0 Intermediate
Thiết kế khuôn phần 3 - Tách Cavity và Core Tiếp tục sau bước tạo slide là tạo Cavity và Core