Yuan Jianxiu

I am an engineer in Shenzhen Motor Company.

Guangdong , China