Thiết kế khuôn phần 3 - Tách Cavity và Core

Thiết kế khuôn phần 3 - Tách Cavity và Core

Tiếp tục sau bước tạo slide là tạo Cavity và Core

  1. Step 1: Tạo phần đế dưới core - Tạo Cavity

    Các bạn xem bài giảng qua video


Comments