Nguyễn Văn Tạo

Đang là sinh viên chuyên ngành Cơ điện tử trường Hà Nội Univercity of Sencien and Technology

Hire me

Hà Nội, Viet Nam