Cách mở file stl, obj bằng solidwork

Solidwork có thể đọc được các file 3d như stl, obj,... có dạng đọc file 3d
- Solid body: nó sẽ đọc file 3d dưới dạng khối, nó cho phép ta chỉnh sửa và lắp ráp
- Surface body: nó sẽ đọc file 3d dưới dạng bề mặt, nó cho phép ta chỉnh sửa và lắp ráp
- Graphics body: nó sẽ đọc file 3d dưới dạng đồ họa, nó không cho phép chỉnh sửa bởi nó hiển thị dưới dạng hình ảnh

  1. Step 1: Mở file stl, obj bằng solidworks


Comments