Missing thumb

YASER ALZAHEM

Riyadh, Saudi Arabia